ОБЩИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ

за издаване и използване на клиентската карта Total Sport
в сила от 25.05.2018 г.

на “Тотал Спорт 2015” ЕООД (седалище: град Пловдив, ул. Екзарх Йосиф №13, ЕИК 115779715), наричано по-нататък за краткост Тотал Спорт или КАРТОИЗДАТЕЛ,

I. Преамбюл

За нас защитата на данните е много важна. Ние уважаваме Вашата персонална сфера, затова по-надолу ще Ви информираме за обработката на личните данни при ползването на нашата клиентска карта Тотал Спорт.
“Тотал Спорт 2015” ЕООД е регистриран администратор на лични данни под № 3446 в КЗЛД и като такъв отговаря за спазването на разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните. Нашата практика за защита на данните е в съответствие с действащото право за защита на личните данни.

II. Обем на лични данни, събирани и обработвани от КАРТОИЗДАТЕЛЯ

При попълване на заявление за издаване на клиентската карта Total Sport за използване на нашите основни услуги имате възможност да изберете обема на предоставените лични данни, който Ви дава съответните права за закупуване на абонаментни пакети или услуги с еднократен вход.

А. Ако желаете да ползвате услугите на клуба с предварително закупен абонамент (оттук нататък наричан “Пълен достъп”), е необходимо да ни предоставите следните лични данни:

  • Име, (презиме) и фамилия
  • ЕГН (ЕНЧ или номер на паспорт за чужденец) ИЛИ Дата на раждане
  • Местожителство (населено място, област)
  • Мобилен телефон И/ИЛИ e-mail
  • Моментна снимка, направена от служител на рецепцията

Б. Ако желаете да ползвате услугите на клуба само чрез заплащане на еднократен вход (оттук нататък наричан “Ограничен достъп”), е необходимо да ни предоставите следните лични данни:

  • Име, (презиме) и фамилия
  • ЕГН (ЕНЧ или номер на паспорт за чужденец) ИЛИ Дата на раждане
  • Месторабота (само за притежателите на карти Мултиспорт и Содексо)

За удостоверяване на декларираните данни е необходимо да представите документ за самоличност (лична карта, паспорт или шофьорска книжка), на администратора, приемащ Заявлението Ви. Документът, който представите, няма да бъде копиран или сниман, а ще послужи единствено за справка.
С откриването на клиентския акаунт ние даваме номер на клиентската карта, който е зачислен към Вашите лични данни – този номер дава възможност за идентифициране на Вашата личност при всяко посещение.

III. Издаване на клиентска карта

1. Клиентската карта може да бъде издадена на всяко физическо лице, навършило 14 години. Условие за издаването на клиентската карта е подписването на Заявление по образец от лицето, желаещо да ползва услугите на клуба. В случай, че лицето, което кандидатства за издаване на клиентска карта, е на възраст от 14 до 18 години, е необходимо Заявлението за издаването на клиентската карта да е подписанo и от родител или попечител на лицето.

2. При кандидатстване за клиентска карта, лицето трябва да попълни всички лични данни, съответстващи на достъпа, който желае да получи до услугите, предлагани от КАРТОИЗДАТЕЛЯ, както и да отбележи, че е съгласен с ОДУ. Ако някое от задължителните полета са непопълнени, КАРТОИЗДАТЕЛЯТ не е длъжен да издава Клиентска карта със съответните права на достъп на лицето – кандидат, както и да му предоставя възможност да се възползва от отстъпки, бонуси, специални оферти, намаления и др.

3. КАРТОИЗДАТЕЛЯТ не е длъжен да издава Клиентска карта и ако при полпълване на Заявлението, клиентът не предостави за сверка на декларираните данни валиден документ за самоличност.

4. Клиентската карта е лична и не се преотстъпва.

IV. Използване на клиентската карта

5. Притежателят на клиентската карта има право да закупува спортни и възстановителни услуги в Спортен клуб „Тотал Спорт” в зависимост от правото на достъп, което е заявил при попълване на Заявлението си – с предварително закупен абонамент (“Пълен достъп”) или с еднократен вход (“Ограничен достъп”).

6. За да бъдат регистрирани услугите, които ще се ползват, в клиентската програма, клиентът трябва при всяко посещение да предостави на рецепциониста клиентската си карта.

V. Процедура при загубване, повреда или унищожаване на клиентската карта

7. Притежателите на клиентски карти, в случай на тяхното загубване, повреда или унищожаване, могат да поискат издаването на нова клиентска карта по всяко време. КАРТОИЗДАТЕЛЯТ издава новите клиентски карти на своите клиенти срещу такса от 2 /два/ лева. Новите клиентски карти могат да бъдат поискани в обекта на КАРТОИЗДАТЕЛЯ само лично, с подновяване на данните, и заплащане на рецепцията на сумата от 2 /два/ лева.

VI. Промяна на правото на достъп или отказ от клиентска карта

8. Притежателите на клиентски карти могат по всяко време да поискат промяна в правото си на достъп до услугите на клуба от “Ограничен” на “Пълен”, като попълнят ново Заявление със съответните задължителни лични данни.

9. Притежателите на клиентски карти могат да поискат промяна в правото си на достъп до услугите на клуба от “Пълно” на “Ограничено”, след като е изтекъл предварително закупения им абонамент. В този случай клиентът попълва нарочно Заявление, в което посочва, че желае личните му данни, които не са задължителни за Ограничен достъп до услугите на клуба, да бъдат изтрити от базата данни в клиентската програма.

10. Притежател на клиентска карта може по всяко време да се откаже от нея като попълни нарочно Заявление, в което посочва, че желае всичките му лични данни да бъдат заличени от базата данни в клиентската програма. В този случай клиентът губи правото си на достъп до услугите на клуба, включително ако има предварително закупен абонамент за услуги, няма право да претендира за възстановяване на пълната или част от сумата за неизползваните услуги.

VII. Изменения в ОДУ

11. “Тотал Спорт 2015” ЕООД има право да променя едностранно настоящия договор с оглед разширяването на предлаганите услуги, за по-голямата им ефективност, както и за въвеждането на нови услуги. Предварително, чрез добре видими за клиентите съобщения в спортния клуб, най-малко 30 дни по-рано, КАРТОИЗДАТЕЛЯТ информира притежателите на клиентски карти за измененията в Общите договорни условия и за датата, от която тези изменения влизат в сила. Информацията трябва да съдържа точни сведения за измененията в ОДУ, дата за влизане в сила на промените, както и къде могат да бъдат намерени променените ОДУ.

12. В случаите, когато притежателите на клиентски карти не приемат промените в ОДУ, в тридесет дневен срок от влизането им в сила, те имат право да прекратят договора чрез изпращане на писмено уведомление до КАРТОИЗДАТЕЛЯ на адрес: град Пловдив, ул. Екзарх Йосиф №13, Спортен клуб „Тотал Спорт”. След изтичането на този срок, ако клиентът не е изпратил на КАРТОИЗДАТЕЛЯ писмено уведомление за прекратяване на договора, измененията в ОДУ се считат за приети от притежателите на клиентски карти.

VIII. Уведомяване за оферти, отстъпки, бонуси, анкети и друга информация

13. Изпращането на електронни съобщения се извършва на последния имейл и/или мобилен телефон, предоставен от притежателя на картата на КАРТОИЗДАТЕЛЯ. При промяна на координатите си, притежателите на клиентски карти могат да заявят това на имeйла на КАРТОИЗДАТЕЛЯ: office@ totalsport.bg, по всяко време след достатъчна идентификация.
КАРТОИЗДАТЕЛЯТ не носи отговорност за щетите, настъпили в следствие неподадено заявление за промени.

IX. Други разпоредби

14. За неуредените в настоящия договор Общи договорни условия въпроси ще се прилагат разпоредбите на Българското законодателство.

15. Информация за клиента, която се предоставя на основание чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните):

15.1. Данни, които идентифицират администратора и координати за връзка с него: Администратор на предоставяните от клиента лични данни е Тотал Спорт 2015 ЕООД, ЕИК 115779715, седалище град Пловдив, ул. Екзарх Йосиф №13, Спортен Клуб „Тотал Спорт”, тел. +359 32 62 51 51 , e-mail: office@totalsport.bg

15.2. Длъжностното лице по защита на данните в Тотал Спорт 2015 ЕООД и координати за връзка с него: Гергана Тончева Тонева, тел. 087 8198138, e-mail: gery.toneva@gmail.com

15.3. Цели на обработването, за които са предназначени личните данни на притежателя на клиентска карта и правно основание за обработването: Всички цели, за които се обработват личните данни, предоставени от притежателя на клиентска карта със Заявлението за издаване на клиентска карта, са посочени изчерпателно на първа и втора страница на това Заявление. Правното основание за обработването на личните данни е чл. 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно – субектът на данните е дал съгласие за обработване на данните му за изрично посочените цели;

Обработването на личните данни, предоставени от притежателя на клиентска карта със Заявлението за издаване на клиентска карта, включва следните дейности: събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване, извършвани чрез автоматични или други средства.

15.4. Категории получатели на личните данни: Личните данни, предоставени от притежателя на клиентска карта със Заявлението за издаване на клиентска карта могат да бъдат разкривани от КАРТОИЗДАТЕЛЯ на следните категории получатели:

15.4.1. Определени от КАРТОИЗДАТЕЛЯ лица, които ще осигуряват техническото изпращане на съобщения от него до притежателя на клиентска карта чрез изброените по-долу способи:
а) на предоставената от притежателя на клиентска карта електронна поща;
б) на предоставения от притежателя на клиентска карта мобилен телефон;

15.4.2. собствениците на “Тотал Спорт 2015” ЕООД при упражняването на собственическите им права да могат да се запознават в необходимата степен със съобщените от притежателя на клиентска карта лични данни;

15.4.3. Предоставянето на информация на трети лица може да стане, само ако възникне законово задължение за нас. Извън тези случаи, ние няма да разкриваме личните Ви данни пред които и да било трети лица за комерсиални или некомерсиални цели.

15.5. Срок, за който ще се съхраняват личните данни: Обработката на данните на притежателите на клиентски карти важи до изричното оттегляне на съгласието на притежателя им по реда и при условията на т. 15.9. В случай, че са спазени тези условия, КАРТОИЗДАТЕЛЯТ в срок не по-дълъг от тридесет дни унищожава личните данни или ги анонимизира при спазване на действащите нормативни изисквания в тази връзка;

15.6. Право да се изиска от администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или право да се направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните:
Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, притежателят на клиентска карта има право:

15.6.1. да изиска от администратора достъп до обработваните от него лични данни, свързани с притежателя на клиентска карта, по реда и при условията, описани в чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679;

15.6.2. да изиска от администратора коригиране на обработваните от него лични данни, свързани с притежателя на клиентска карта, по реда и при условията, описани в чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/679;

15.6.3. да изиска от администратора изтриване на обработваните от него лични данни, свързани с притежателя на клиентска карта, по реда и при условията, описани в чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679;

15.6.4. да изиска от администратора ограничаване на обработването на лични данни, свързани с притежателя на клиентска карта, по реда и при условията, описани в чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679;

15.6.5. Притежателят на клиентска карта има право на преносимост на данните по реда и при условията, описани в чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/679;

15.7. Притежателят на клиентска карта има право на възражение срещу обработването на личните му данни, по реда и при условията, описани в чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679;

15.8. Право на корекция: Ако Вашите данни, съхранявани от “Тотал Спорт 2015” ЕООД, не са правилни, можете по всяко време да поискате от нас да ги коригираме.

15.9. Право на оттегляне на съгласието: Притежателят на клиентска карта има право на оттегляне на съгласието си за обработване на личните му данни по всяко време. Оттеглянето на съгласието на притежателя на клиентска карта не засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето. Оттеглянето на съгласието на притежателя на клиентска карта може да стане в Спортния клуб на КАРТОИЗДАТЕЛЯ или по пощата, на адрес: град Пловдив, ул. Екзарх Йосиф №13, Спортен клуб „Тотал Спорт”, получател: “Тотал Спорт 2015” ЕООД.
Оттеглянето на съгласието за обработка на данните за целта, посочена в т. 1 на страница първа и втора от Заявлението за издаване и поддържане на клиентска карта Total Sport ще има за резултат това, че “Тотал Спорт 2015” ЕООД няма да бъде в състояние да осигури използването на клиентската карта по предназначение, поради което оттеглянето на съгласието се третира като отказ от клиентския договор.
Оттеглянето на съгласието за обработка на данните за целта, посочена в т. 2 на страница първа и втора от Заявлението за издаване и поддържане на клиентска карта Total Sport ще има за резултат това, че “Тотал Спорт 2015” ЕООД няма да може да изпраща на притежателя на клиентска карта съобщения и свои издания с рекламна, маркетингова и търговска цел, както и да контактува с него по въпроси, свързани с клиентската програма по електронен път, на посочената в Заявлението електронна поща.
Оттеглянето на съгласието за обработка на данните за целта, посочена в т. 3 на страница първа и втора от Заявлението за издаване и поддържане на клиентска карта Total Sport ще има за резултат това, че “Тотал Спорт 2015” ЕООД няма да може да контактува с притежателя на клиентска карта по въпроси, свързани с клиентската програма, на посочения в настоящата молба мобилен телефон, както и да му изпраща sms съобщения и съобщения чрез приложението Viber с рекламна, търговска и маркетингова цел.

15.10. Право на жалба до надзорен орган: Притежател на клиентска карта, който смята, че е налице нарушаване на правилата за защита на личните данни, може да подаде жалба до Комисията за защитата на личните данни;

15.11. Предоставянето на посочените в настоящето Заявление лични данни е изискване, необходимо за издаването на клиентската карта. При кандидатстване за клиентската карта, кандидатът трябва да попълни всички лични данни, посочени в Заявлението за издаване на клиентска карта Total Sport, както и да отбележи, че е съгласен с обработването на личните му данни за издаване и поддържане на клиентска карта Total Sport на негово име и за участието му в клиентската програма на “Тотал Спорт 2015” ЕООД. Ако тези полета са непопълнени, КАРТОИЗДАТЕЛЯТ не е длъжен да издаде клиентската карта.

15.12. Съществуване на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране и съществена информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните:
“Тотал Спорт 2015” ЕООД изпраща автоматизирано имейл съобщение във следните случаи:

а/ в рамките на две седмици след като клиентът е станал притежател на клиентска карта, Тотал Спорт 2015 ЕООД му изпраща имейл или sms/Viber съобщение за „Добре дошъл“

б/ поздравителен имейл или sms/Viber съобщение на рождения ден на притежателя на клиентска карта на базата на посочените от него рождената дата и пол.

Въпроси за защитата на данните

При въпроси за всички процеси за обработка на данни във връзка с клиентска карта Total Sport, можете да се обръщате по всяко време към:

„Тотал Спорт 2015“ ЕООД
Длъжностно лице за защита на личните данни: Гергана Тонева (Управител)
e-mail: office@totalsport.bg
Телефон: 032/625151 ; 0878 198138

ЗАПАЗИ ПРАВОТО СИ НА ЗАКУПУВАНЕ НА АБОНАМЕНТНИ КАРТИ И ВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ПОЛЗВАШ ОТ АТРАКТИВНИ ОТСТЪПКИ, СПЕЦИАЛНИ ОФЕРТИ И НАМАЛЕНИЯ.
ПОДНОВИ СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ! В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ, ПОРАДИ ПРОМЕНИ В ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРАВОТО ТИ НА ДОСТЪП В КЛУБА ЩЕ БЪДЕ НЕВЪЗМОЖНО!