Политика за защита на личните данни

на клиентите на „Тотал Спорт 2015“ ЕООД
в сила от 25.05.2018 г.

Информация за нас

„Тотал Спорт 2015“ ЕООД осъществява своята дейност под формата на дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 115779715, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Екзарх Йосиф“ № 13; Тел: 032/ 62 51 51; GSM: +359 878 19 81 36; e-mail: office@totalsport.bg; Интернет страница: www.totalsport.bg

Администратор на личните данни:

„Тотал Спорт 2015“ ЕООД, ЕИК 115779715, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Екзарх Йосиф“ № 13

Лице, обработващо личните данни:

ГЕРГАНА ТОНЕВА

Тел. за контакт – +359878198138

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

I. Нашият основен стремеж, при работа с лични данни

„Тотал Спорт 2015“ ЕООД обработва при максимална сигурност Вашите лични данни по повод сключения между дружеството и Вас клиентски абонамент или друг вид договор.

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Тя има голямо значение за успеха на нашия бизнес и за обществения ни имидж. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.

Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

II. Как и защо използваме личните Ви данни

За изпълнение на клиентски абонамент или друг вид договорни отношения.

Ние обработваме личните Ви данни, за да Ви предоставяме възможността да бъдете клиент на дружеството като изпълняваме договорните си задължения и се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

Обработката се извършват с цел:

 • установяване на определени отношения между дружеството и Вас, в които отношения Вие сте в качеството на клиент. Тези отношения са създадени и/или се създават в законосъобразна писмена форма;
 • за издаване на месечни, годишни или за брой посещения абонаментни карти за използване фитнес центъра и/или всички други съоражения и услуги, предлагани на територията на комплекса;
 •        при попълване на клиентската форма – запитване в нашия сайт, да получите официален отговор от нас;
 • изготвяне на статистическа информация за нашата дейност, която можем да предоставяме и на трети лица и др.;
 • да защитим и осигурим сигурността и интересите на нашите клиенти и служители;
 •         чрез видеонаблюдение да осигурим сигурността и цялостта на обекта – спортен клуб „Тотал Спорт“ и имуществото в него;
 • да установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за работа;
 • данните от вашите сметки/фактури се обработват от нас за цели, съвместими с първоначалната цел за събирането им, с цел осъществяване отношенията помежду ни ;

За изпълнение на нормативни задължения

Ние обработваме личните Ви данни, за да спазим задължения, които са предвидени в сключените договори, а така също и в нормативни актове, като:

 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;
 •          след Ваше съгласие, преди сключване на съответния договор, ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие ако ни го дадете и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас:

Основните лични данни включват 3 имена и ЕГН. Други данни: адрес за кореспонденция, телефон за контакт, лични данни от видеонаблюдение (видеообраз и поведенчески данни).

„Тотал Спорт 2015“ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Съгласието следва да е:

 • свободно изразено, т.е. да не е дадено под натиск или заплаха от неблагоприятни последици;
 • конкретно – отделно съгласие за всяка конкретно определена цел, а когато

е относимо – и за конкретна категория лични данни;

 • информирано – дадено на основата на пълна, точна и лесно разбираема

информация;

 • недвусмислено – не се извлича или предполага въз основа на други изявле-

ния или действия на лицето;

 • дадено с активно действие: чрез подписване на писмена декларация.

Мълчанието на лицето не се приема за валидно съгласие.

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Лицето има право да оттегли своето съгласие по всяко време, като начинът за това е толкова лесен и достъпен, колкото начинът, по който съгласието е било дадено.

Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Когато обработваме основните Ви лични данни и описаните други данни за целите на сключените или предстоящи за сключване договори, за тяхното изпълнение, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме да уредим отношенията помежду си чрез сключване на съответния договор. При последващо оттегляне ще последва

III. Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на дружеството и своите служители и партньори, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година, както по защитата на личните данни в етапа на проектирането, така и по защитата на личните данни по подразбиране.

Защитата на личните данни на етапа на проектирането се изразява във въведените от нас подходящи технически и организационни мерки преди започването на обработката на лични данни (на етапа определяне на целите и средствата за обработване), като осигуряваме тяхното прилагане през целия жизнен цикъл на данните.  Подходящите ни мерки са псевдонимизация и/или криптиране на данните, залагане на функционалности за автоматизирано отчитане на сроковете за съхранение и автоматичното им изтриване след изтичането им и др.

Защита на личните данни по подразбиране осъществяваме чрез прилагане механизми, които по подразбиране гарантират изпълнението на следните изисквания:

 • Само минималното количество лични данни и операции по обработване,

които са абсолютно необходими за постигането на специфичната ни цел,

биват обработвани.

 • Данните се съхраняват за минималния срок, абсолютно необходим за

постигане на целите на обработване, като след това се заличават при

спазване на съответните правила и процедури;

 • Всеки достъп, предаване или споделяне на данни е допустим, само при

наличие на валидно правно основание за това (например, съгласието на

субекта на данни или наши правни задължения).

Дружеството е установило структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, определила е лице за защита на данните, което подпомага процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

Дружеството има възможност с оглед сигурността да въвежда при нужда допълнителен ключ при работата на отделните служители.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

IV. Кога изтриваме Вашите лични данни

По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора – архивираме ги в секретен архив, но не ги изтриваме преди изтичане на 20 (двадесет) години от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните,  задължения (6 месеца) по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Видеозаписите в Спортен клуб „Тотал Спорт“ се съхраняват за период от 10 дни, след което се изтриват, освен ако закон или подзаконов нормативен акт не изисква друго. Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба.

V. Кога и защо споделяме лични данни с трети лица

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим защита на Вашите интереси и сигурност. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверили, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

Лица, обработващи данни от името на:

 • лица, които по възлагане се грижат за осчетоводяването на цялата документация на дружеството
 • лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за осъществяване дейността на дружеството и за извършване на различни дейности по отчитане, разплащане,  и др.;
 • органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

Лица, обработващи данните от свое име

Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като НАП, РЗИ, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни

 1. Право на информация:

Вие имате право да поискате:

 • информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до вас, поне в случаите на автоматизирани решения.

2. Право на корекция:

 • В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:
  • да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
  • да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

3. Правото да бъдеш забравен:

 • Правото на изтриване (или “правото да бъдеш забравен”) дава възможност, когато Вие не желаете данните Ви да бъдат обработвани и не съ-ществуват законни основания за тяхното съхранение, да поискате те да бъдат заличени при едно от следните основания:
  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани

  или обработвани по друг начин;

  • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните;
  • Вие възразявате срещу обработването и няма преимуществено законово основание за продължаване на обработването;
  • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
  • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение;

„Правото да бъдеш забравен“ не е абсолютно право. Съществуват ситуации, в които компанията има възможност да откаже да изтрие данните, а именно когато обработването на конкретните данни е необходимо за някоя от следните цели:

 • за упражняване правото на свобода на изразяване и информация;
 • архивиране за цели в обществен интерес, научноизследователски истори-

чески изследвания или статистически цели;

 • за установяване, упражняване или защитата на правни претенции.

4. Право на възражение:

  • По всяко време имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

5. Право на ограничаване на обработването:

   • сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:
    • оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или

    • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; илиповече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или

6. Право на преносимост на данни:

  • Можете да поискате от нас да предоставим личните данни на друг Администратор, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:
   • обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и
   • обработването се извършва автоматично

7. Право на жалба:

  • В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично. Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказвамедостъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.Във връзка с описаните по-горе права: на информация,  на корекция, на „правото да бъдеш забравен“, на възражение, на ограничаване на обработването, на жалба, както и във връзка с действията на компанията във връзка с тези права, се създава нарочен регистър, в който ще се вписват всички извършени действия.Първоначалното предоставяне на лични данни е безплатно, всяко последващо искане, направено от служител/ съконтрахент се таксува.

VI. Актуалност и промени на политиката

  • С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

Тази „Политика за защита на личните данни“е изготвена въз основа на действащото българско и европейско законодателство и е актуализирана към 05.07.2018 г.